PRIVACY STATEMENT


Scanzuilen.nl is een label van deRegistratiebalie B.V. welke in opdracht van het NBC Congrescentrum de triage aan de ingang verzorgt.

deRegistratiebalie vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Enerzijds is er de verantwoordelijkheid van het zorgvuldig omgaan met gegevens van en beschikbaar gesteld door de opdrachtgever anderzijds is er de verplichting zorg te dragen voor verantwoord handelen met door bezoekers van de door de opdrachtgevers georganiseerde evenementen waarvoor deRegistratiebalie de bezoekersregistratie verzorgt.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
  • Persoonsnaam gegevens
  • E-mailadres of mobiel-telefoonnummer
  • Datum van uw bezoek
  • Akkoord op gestelde trage vragen

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden gedeeld met de organisatie van de meeting/het event dat u gaat bezoeken en waarvoor u zich registreert. Indien er op de dag van uw bezoek een geval van corona wordt gemeld kan de GGD een kopie van de bezoekersgegevens van de betreffende dag opvragen. Zij kunnen u dan benaderen indien zij dat nodig achten. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om u onze diensten te verlenen. Wij houden een termijn aan van 30 dagen na online registratie of 15 dagen na uw bezoek. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons per mail bereiken info@scanzuilen.nl. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie: september 2020NBC Scanzuil